Facade

Rækkehuse – Brøndby Strand

Renovering af facader, betonkonstruktioner mv. på en almen boligbebyggelse, fordelt på 4 bygherrer, og i alt 7 boligafdelinger med 156 boliger. Projektet er udført som helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden. Projektet omfattede betonundersøgelser, facaderenovering, facadeudskiftning inkl. etablering af franske altaner, betonrenovering, renovering af dækfuger med specielt dilatationssystem til optagelse af bevægelser i fritliggende dæk med …

Rækkehuse – Brøndby Strand Læs videre »

Allegården – Tårnby

Projektet omfattede efterisolering af i alt 76 gavle i en bebyggelse med over 1000 boliger. Der blev etableret nye fundamenter og udført efterisolering af gavlene samt opmuring af nye gavle i teglsten. I gavlene blev murværket udført med forskellige relieffer i murværket, som forskyder sig i varierende bånd, felter og mønstre. Der blev endvidere etableret …

Allegården – Tårnby Læs videre »

Sandskåret – Frederiksværk

Tag- og facaderenovering med henblik på optimering af klimaskærm i både konstruktiv og energimæssig henseende. Projektet omfattede udskiftning af samtlige flade tage med nye pyramidetage med tagpap og listedækning, herunder etablering af udhæng og nye udvendige tagrender og nedløb. Der blev projekteret bærende dragere i træ langs facade og gavle for at bære de nye …

Sandskåret – Frederiksværk Læs videre »

Østerbrogade – København Ø

Renovering af tag og facader mv. på en privat boligbebyggelse omfattende 16 boliger og 4 erhvervslejemål. Projektet omfattede efterisolering af tag ved påforing af højere spær, fornyelse af tagdækning til ny bæverhaleskifer. Etablering af nye tagrender og nedløb i kobber. Renovering af kviste, vinduer, skorstene, brandkamme og taggennemføringer. Altaner er renoveret og facader er sandblæst, …

Østerbrogade – København Ø Læs videre »

Uglevang – Allerød

Facaderenovering mv. på en almennyttig boligbebyggelse bestående af 186 boliger fordelt på i alt 8 boligblokke. Renoveringen omfattede udskiftning af vinduer og døre samt lette facadepartier i samtlige boliger. De lette facadepartier blev efterisoleret mest muligt, under hensyntagen til de konstruktive forhold. Betonbjælker i facaderne blev udbedret for dæklagsskader, og der blev foretaget efterfølgende afrensning …

Uglevang – Allerød Læs videre »

Lyngvænge – Hundested

Renovering af tag, vinduer og facader på 34 fritliggende enfamiliehuse. Boligerne har været præget af fugt og indeklimaproblemer, herunder utæt og ødelagt murværk samt nedslidt tagbeklædning. Projektet omfattede forhøjning af spær, etablering af ny dampspærre samt efterisolering af tagkonstruktion. Herudover er eksisterende bølgeplade tag udskiftet med tagbeklædning af tagpap udført med listedækning og udhæng på …

Lyngvænge – Hundested Læs videre »

Fredskovhellet – Hillerød

Som følge af nedslidte tage og problemer med omfattende skimmelvækst og kuldegener i gavlboligerne er der foretaget udskiftning af samtlige eternittage og udført efterisolering af samtlige gavle. Bebyggelsen omfatter 114 boliger fordelt på 9 blokke. Efterisoleringen er udført ved opmuring af ny skalmur på nye fundamenter forankret i de eksisterende. Murværket er udført med forskellige …

Fredskovhellet – Hillerød Læs videre »

Belvederevej – Helsingør

Facaderenovering på 2 boligblokke med i alt 24 boliger i en almennyttig boligbebyggelse. På gavlene blev der udført udvendig efterisolering ved montage af isoleringsbatts og efterfølgende puds. Langs tagfoden blev der tillige udført kuldebrosisolering. Betonaltanerne er renoveret med udbedring af betonskader og efterfølgende overfladebehandling. Herudover er der udført nye rækværker samt skærmvægge på altanerne. Der …

Belvederevej – Helsingør Læs videre »

Nordfacader – Brøndby Strand

Facaderenovering af i alt 15 boligblokke med udvendig efterisolering og etablering af Franske altaner. I stueetagerne blev der etableret udgang til haverne.  De nye facader blev beklædt med zink, glas og bølgeplader i vandrette linjer. Der blev ligeledes udført betonrenovering af de eksisterende facader som ikke blev beklædt. 

Frydenspark 2 – Amager

BFacaderenovering af 14 boligblokke på en almennyttig boligbebyggelse med i alt 294 boliger. Som følge af stigende problemer med fugt og skimmelsvamp i boliger ved facader og gavle er der foretaget en omfugning af facade- og gavlmurværket og en udskiftning af sålbænke og fuger omkring vinduerne. Arbejdet har omfattet udkradsning og omfugning af samtlige mørtelfuger …

Frydenspark 2 – Amager Læs videre »

Scroll til toppen