Tag

Rådmand Billes Vej – Rødovre

Bygningen anvendes som integreret daginstitution og er opført i to etager og med kælder. Bygningen er opført i 1967 med murede facader og saddeltag, belagt med fibercementskifer. Projektet omfatter udskiftning af tag og vinduer, samt etablering af balanceret ventilationsanlæg. Der blev etableret totaloverdækning i forbindelse med tagudskiftningen. Det oprindelige fibercementskifertag blev demonteret og bortskaffet inklusiv …

Rådmand Billes Vej – Rødovre Læs videre »

Byporten – Hørsholm

For en ejerforening er der udført tagrenovering på en karrébebyggelse omfattende ca. 4000 m2 tagareal i forskudte plan. Samlet boligantal udgør 96 boliger i alt. Projektet omfattede udskiftning af eksisterende tagbeklædning i gule tegltagsten inkl. nødvendige følgearbejder, herunder etablering af ny dampspærre, efterisolering, nyt undertag af pap og rupløjede brædder, forhøjelse af murværk samt montering …

Byporten – Hørsholm Læs videre »

Enghusene – København S

Tag- og badeværelsesrenovering på en almennyttig boligbebyggelse bestående af 28 boliger fordelt på 4 blokke.  Som følge af utætte og nedslidte tage blev der foretaget en udskiftning til nye tegltage, og der blev monteret solvarmeanlæg på den ene blok.  Konstruktionen blev forhøjet og efterisoleret, der blev etableret nyt fast bræddeundertag og nye tegltagsten. Opmuring af …

Enghusene – København S Læs videre »

Stampen – Hørsholm

Den unikke bygning fra 1888 har tidligere været en del af den gamle klædefabrik, og siden 1971 er bygningen blevet anvendt som fritids/ungdomsklub.  Projektet omfattede renovering af tagkonstruktionen, hvor den eksisterende tagbelægning af asbestholdigt skifereternit var nedslidt og skulle udskiftes. Samtidig havde bygherren et ønske om at føre stilen på bygningen tilbage til den oprindelige …

Stampen – Hørsholm Læs videre »

Kastrupvænge Kastrup

Rækkehusbebyggelsens nedslidte tegltag var utæt og der var en del trækproblemer ved kvistenes vinduer og fra loftet. Det var et krav at taget skulle isoleres til kip, således at boligens spidsloft kunne anvendes til soverum, kontor eller opbevaring af genstande. Eksisterende tagbelægning af røde teglsten blev udskiftet, inkl. nødvendige følgearbejder som bl.a. omfattede ovenlysvinduer. Kvistene …

Kastrupvænge Kastrup Læs videre »

Hesselbo – Værløse

Projektet omfattede udskiftning af samtlige eksisterende tegltage på 1- og 2-etages rækkehuse (benævnt ”plantagehuse” og ”kanthuse”) med nye tegltage – i alt ca. 11.000 m2 tag fordelt på 121 boliger. På plantagehusene blev taghældningen ændret fra 22,5 gr. til 25 gr., og der blev etableret ny tagbeklædning af gule teglsten inkl. fast undertag af brædder …

Hesselbo – Værløse Læs videre »

Sandskåret – Frederiksværk

Tag- og facaderenovering med henblik på optimering af klimaskærm i både konstruktiv og energimæssig henseende. Projektet omfattede udskiftning af samtlige flade tage med nye pyramidetage med tagpap og listedækning, herunder etablering af udhæng og nye udvendige tagrender og nedløb. Der blev projekteret bærende dragere i træ langs facade og gavle for at bære de nye …

Sandskåret – Frederiksværk Læs videre »

Østerbrogade – København Ø

Renovering af tag og facader mv. på en privat boligbebyggelse omfattende 16 boliger og 4 erhvervslejemål. Projektet omfattede efterisolering af tag ved påforing af højere spær, fornyelse af tagdækning til ny bæverhaleskifer. Etablering af nye tagrender og nedløb i kobber. Renovering af kviste, vinduer, skorstene, brandkamme og taggennemføringer. Altaner er renoveret og facader er sandblæst, …

Østerbrogade – København Ø Læs videre »

Lyngvænge – Hundested

Renovering af tag, vinduer og facader på 34 fritliggende enfamiliehuse. Boligerne har været præget af fugt og indeklimaproblemer, herunder utæt og ødelagt murværk samt nedslidt tagbeklædning. Projektet omfattede forhøjning af spær, etablering af ny dampspærre samt efterisolering af tagkonstruktion. Herudover er eksisterende bølgeplade tag udskiftet med tagbeklædning af tagpap udført med listedækning og udhæng på …

Lyngvænge – Hundested Læs videre »

Fredskovhellet – Hillerød

Som følge af nedslidte tage og problemer med omfattende skimmelvækst og kuldegener i gavlboligerne er der foretaget udskiftning af samtlige eternittage og udført efterisolering af samtlige gavle. Bebyggelsen omfatter 114 boliger fordelt på 9 blokke. Efterisoleringen er udført ved opmuring af ny skalmur på nye fundamenter forankret i de eksisterende. Murværket er udført med forskellige …

Fredskovhellet – Hillerød Læs videre »

Scroll til toppen