Facade

Lindebo – Ballerup

Bebyggelsen har igennem en lang årrække været plaget af fugtige kældre med opstigende grundvand, kombineret med nedslidte kloakker. EKAS har forud for projektet gennemført en række dybdegående undersøgelser med geoteknisk bistand for fastlæggelse af årsager og løsningsmuligheder. Der er udført pilotprojekt vedr. indvendig fugtsikring og betontrappe samt kloakrenovering  Projektet omfattede fugtsikring af kældre, etablering af …

Lindebo – Ballerup Læs videre »

Carlshøj – Lyngby

Boligbebyggelsen består af et fritliggende højhus på 10. etager indeholdende 60 boliger. Boligerne er præget af utætte vinduer, herunder kolde ydervægge med mange kuldebroer. Adgangsaltaner er nedbrudte med revnedannelser, afskalninger og med svækket bæreevne.   Projektet omfatter renovering af vinduer, efterisolering og ny facadebeklædning, niveaufri adgang til bygningen ved opbygning af plint. Formålet er at bringe …

Carlshøj – Lyngby Læs videre »

Sejlhuset – København V

Bebyggelsen er et etagebyggeri, opført i 8-11 etager fordelt på 3 sammenbyggede boligfløje. Bebyggelsen er opført i 2006-2007. Siden opførelsen har der været problemer med revnedannelser i termoruder ved altaner, samt utætte facader ved teknikhuse og i stueetagen. EKAS har i samarbejde med Byggeskadefonden, udført en række undersøgelser for fastlæggelse af årsagen til revnedannelserne i …

Sejlhuset – København V Læs videre »

Højhuse – Brøndby Strand

Renovering af facadebeklædning mv. på almen boligbebyggelse, omfattende 12 stk. 16 etages højhuse, fordelt på 4 bygherrer og i alt 7 boligafdelinger. Arbejdet er udført med støtte fra Landsbyggefonden. Projektet omfattede hasteundersøgelse af beklædning efter nedfald af beklædningsplade ved karnap-inddækning. Pladebeklædningen var fastgjort på et tyndt krydsfinérunderlag, hvilket med fugt- og temperaturpåvirkninger løsnede skruerne i …

Højhuse – Brøndby Strand Læs videre »

Toftegårdsvænget – Fredensborg

Renovering af vinduer, facader, installationer mv. på en almennyttig boligbebyggelse bestående af 32 boliger som fritliggende enfamiliehuse. Boligerne har været præget af fugt og indeklimaproblemer, herunder utætte facader med mange kuldebroer. Projektet omfattede etablering af omfangsdræn samt ny kloak og regnvandsinstallation inkl. nye brønde mv. Den eksisterende sokkel blev isoleret udvendigt og afsluttet med et …

Toftegårdsvænget – Fredensborg Læs videre »

Lilletoften – Skovlunde

Bebyggelsen AAB afd. 45 Lilletoften består af 10 boligblokke med hhv. 3 eller 4 etager. Bebyggelsen har i perioden 2010-2012 gennemgået en større renovering af klimaskærmen, hvor der bl.a. er udført nye vinduer, tage, karnapper og udvendig efterisolering af facaderne med ny skiferbeklædning. Dette projekt er udført af en anden rådgiver.  EKAS er blevet tilknyttet …

Lilletoften – Skovlunde Læs videre »

Tårnby Torv – Amager

Facaderenovering af en almennyttig boligbebyggelse bestående af 4 blokke og omfattende 2500 m² facader.  Eksisterende facadebeklædning af teglsten er demonteret og konstruktionen er blevet efterisoleret. Der er monteret ny klimaskærm af sorte skærmtegl i varierende længder på skjult ophængningssystem. Bebyggelsens gavle er efterisoleret med puds på mineraluld. Sålbænke er blevet udskiftet og kuldebroer er isoleret. …

Tårnby Torv – Amager Læs videre »

Rækkehuse – Brøndby Strand

Renovering af facader, betonkonstruktioner mv. på en almen boligbebyggelse, fordelt på 4 bygherrer, og i alt 7 boligafdelinger med 156 boliger. Projektet er udført som helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden. Projektet omfattede betonundersøgelser, facaderenovering, facadeudskiftning inkl. etablering af franske altaner, betonrenovering, renovering af dækfuger med specielt dilatationssystem til optagelse af bevægelser i fritliggende dæk med …

Rækkehuse – Brøndby Strand Læs videre »

Sandskåret – Frederiksværk

Tag- og facaderenovering med henblik på optimering af klimaskærm i både konstruktiv og energimæssig henseende. Projektet omfattede udskiftning af samtlige flade tage med nye pyramidetage med tagpap og listedækning, herunder etablering af udhæng og nye udvendige tagrender og nedløb. Der blev projekteret bærende dragere i træ langs facade og gavle for at bære de nye …

Sandskåret – Frederiksværk Læs videre »

Østerbrogade – København Ø

Renovering af tag og facader mv. på en privat boligbebyggelse omfattende 16 boliger og 4 erhvervslejemål. Projektet omfattede efterisolering af tag ved påforing af højere spær, fornyelse af tagdækning til ny bæverhaleskifer. Etablering af nye tagrender og nedløb i kobber. Renovering af kviste, vinduer, skorstene, brandkamme og taggennemføringer. Altaner er renoveret og facader er sandblæst, …

Østerbrogade – København Ø Læs videre »

Scroll til toppen